Privacyverklaring

Hoe wij jouw privacy waarborgen.

Dit is de privacyverklaring van Terracon. Wij zijn gevestigd op de Westkanaaldijk 2 3542 DA Utrecht. Terracon respecteert de privacy van jou als bezoeker van onze website. Om onze activiteiten op onze website goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van jou te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle gegevens die Terracon verzamelt als je onze website bezoekt, die je op onze website achterlaat of die je op onze website upload. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens worden verwerkt, waarvoor we jouw gegevens verwerken en welke rechten je hebt.

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij informeren je over eventuele wijzigingen voordat deze in werking treden.

Verwerkte gegevens, doel van verwerkingen en grondslag

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. De gegevens die we verzamelen als je onze website bezoekt, die je achterlaat op onze website of die je op onze website upload, gebruiken we voor de doeleinden en op basis van de wettelijke grondslag zoals hieronder beschreven.

Bezoeken van onze website

Als je onze website bezoekt dan verwerken wij onder meer je IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website waaronder je klikgedrag, internetbrowser en apparaat type. Dit doen wij door middel van onder andere cookies. Meer informatie over de werking van cookies, de doeleinden waarvoor wij cookies inzetten en hoe je toestemming voor de geplaatste cookies kan intrekken, vind je onder ‘Cookies’. De voornoemde gegevens gebruiken we om:

  • te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken; en
  • de inhoud van deze website en advertenties op deze website, sociale media of websites van derden af te stemmen op jouw interesses (profilering). We koppelen deze gegevens niet aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, indien bij ons bekend.

Beveiliging

Terracon gaat uiterst zorgvuldig om met  jouw gegevens. Wij treffen voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofd gebruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten

Door contact op te nemen met ons (zie ‘Contact’ hieronder) kan je alle rechten uitoefenen die je volgens de geldende privacywetgeving toekomen, waaronder (A) het inzien van je gegevens, (B) het rectificeren van je gegevens, (C) het wissen van je gegevens, (D) het beperken van de verwerking van je gegevens, (E) het recht op gegevensoverdraagbaarheid en (F) het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

(A) Recht van inzage
Je mag ons vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Is dat het geval, dan kan je inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie.

(B) Recht op rectificatie
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan.

(C) Recht op gegevenswissing
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat wij je gegevens dan verwijderen. Het wissen van je persoonsgegevens vindt alleen plaats in bepaalde gevallen, die wettelijk zijn voorgeschreven en vermeld staan in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verwerkt of wanneer ze onrechtmatig zijn verwerkt.

(D) Recht op beperking van verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van je gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven, zijn onder meer situaties waarin de juistheid van je persoonsgegevens wordt betwist, maar wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid daarvan te verifiëren. Dit recht betekent niet dat wij je persoonsgegevens niet mogen blijven opslaan. Wij laten je weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

(E) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat je ons mag vragen om je persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien dit technisch mogelijk is, worden je persoonsgegevens door ons dan rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

(F) Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je ons kunt vragen om je persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor de verwerking vormt (zie ‘Verwerkte gegevens, doel van verwerkingen en grondslag’ hierboven). Als je dit recht uitoefent, verwerken wij je persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.

Intrekken toestemming

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken. Meer informatie over het intrekken van je toestemming voor cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken wanneer je onze websites bezoekt, is te vinden onder ‘Cookies’.

Vragen, opmerkingen of klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring, kun je gerust contact opnemen met ons (zie ‘Contact’ hieronder). Als je probleem niet naar tevredenheid is opgelost, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact

Als je je rechten wilt uitoefenen of vragen, opmerkingen dan wel klachten hebt over deze privacyverklaring, dan kan je ons een bericht sturen op info@terracon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om je rechten uit te oefenen door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om aanvullende informatie die nodig zijn om je identiteit te bevestigen. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar je ontvangt in ieder geval binnen vier weken een eerste reactie.